Oferta BILANS PLUS ANGELIKA SZYMAŃSKA
I BILANS-PLUS S.C.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura. Posiadamy zespół profesjonalistów którzy codziennie podnoszą swoje kompetencje tak żeby Państwa firma była obsłużona na najwyższym poziomie. Zapraszamy do współpracy.

RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ

Księgi handlowe wraz z bilansem i rachunkiem wyników
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Ewidencja przychodów – ryczałt ewidencjonowany
Ewidencja środków trwałych
Rozliczenia najmu prywatnego
Prowadzenie ewidencji (rejestrów) do celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
Sporządzanie przesyłanie wymaganych plików JPK
do urzędów skarbowych
Pełne sprawozdanie finansowe (Informacje wstępne, Rachunek zysków i strat, Bilans wraz z informacją dodatkową do bilansu wraz ze wzorem uchwał do zatwierdzenia
przez zarząd spółki
Rozliczenia roczne – kompleksowe sporządzanie deklaracji rocznej PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
wraz z załącznikami
Rozliczenia roczne z dochodów uzyskanych za granicą – PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG
Reprezentowanie podatnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS

KADRY I PŁACE

Rozliczanie umów: o pracę, o dzieło, zleceń, z prawami autorskimi i kontraktów menadżerskich
Przygotowywanie list płac oraz kartotek wynagrodzeń
w oparciu o dostarczone przez klienta informacje
Rozliczenia wynagrodzenia za nadgodziny, wynagrodzeń chorobowych, premii lub innych świadczeń w oparciu
o informacje dostarczone przez klienta
Przygotowywanie obowiązkowych deklaracji podatkowych dotyczących rozliczenia pobranych zaliczek na podatek dochodowy, a na zakończenie każdego roku również informacje dla każdego pracownika nt. odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy
Przygotowywanie deklaracji ZUS dotyczących pracowników, zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
Rozliczanie obcokrajowców w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne
Doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych
oraz ewidencji urlopów
Pomoc przy organizacji szkoleń BHP

DODATKOWE USŁUGI

Pomoc przy uzyskaniu dofinansowań na rozpoczęcie działalności
Sporządzanie wniosków do Urzędów Pracy
(refundacje, dotacje, staże)
Wnioski o układ ratalny w przypadku zaistnienia zaległości
w opłacaniu składek ZUS
Pomoc w uzyskaniu dokumentów umożliwiających legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce, jak również pełna obsługa każdego z etapów procedury legalizacji pobytu w Polsce
i uzyskania pozwolenia na pracę dla cudzoziemca
Wnioski o uzyskanie zaświadczenia A1 dla osób prowadzących działalność gospodarczą i pracowników
Dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)